Informacje o zebraniach

Zarząd TN Biegówki, uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 8.09.2021 roku (środa) o godzinie 17:30 w Wesołej, ul. Armii Krajowej  39, 05-075 Warszawa (Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica). Przy braku kworum w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu, o godzinie 18:00.

Prosimy o uczestniczenie w WZC we własnej maseczce ochronnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Zarządu TN „Biegówki”.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Informacja o działalności Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki” w roku 2020.
 7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 10. Głosowanie nad wykluczeniem członków nie wywiązujących się z zapisów Statutu.
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Informacja o działalności w roku 2020