Informacje o zebraniach

Zarząd TN Biegówki, uprzejmie informuje, że Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się
w dniu 13.04.2019 roku o godzinie 17:00 w 
Szkole Podstawowej nr 171 im.Stanisława Staszica, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wystąpienie okolicznościowe przedstawiciela Zarządu TN „Biegówki”
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Mandatowo Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki” w roku 2015-2019
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 10. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji obecnego Zarządu
 11. Głosowanie nad przyjęciem rezygnacji Komisji Rewizyjnej
 12. Prezentacja kandydatów na Prezesa i członków nowego Zarządu
 13. Przerwa 10 minut
 14. Wybór nowego Prezesa
 15. Wybór Zarządu
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej
 17. Dyskusja nad zadaniami dla nowego Zarządu.
 18. Wolne wnioski – dyskusja
 19. Wystąpienie Nowego Prezesa Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”
 20. Przyjęcie uchwał Walnego Zebrania.
 21. Zakończenie Walnego Zebrania