Statut

Rozdział I
Nazwa, siedziba i teren działania.
§1
1. Towarzystwo Narciarskie „Biegówki”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej TN „Biegówki”.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i województwa mazowieckiego.
5. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.
§1
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, jak również na rzecz swoich członków w sferze zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
i pomocy w przedsięwzięciach związanych z narciarstwem biegowym.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Tworzenie tras biegowych całorocznych.
2) Popularyzowanie narciarstwa biegowego.
3) Prowadzenie szkoleń.
4) Organizacje imprez masowych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
5) Prowadzenie aktywnej strony internetowej.
6) Wydawanie broszur, czasopism związanych z celami Stowarzyszenia.
7) Organizacje, propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji kwalifikowanej – letniej i zimowej we wszystkich jej formach.
8) Prowadzenie działalności przede wszystkim na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
§2
1. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna i działalność odpłatna.
2. Dochód z odpłatnej działalności Stowarzyszenia będzie przeznaczony w całości
wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia.

Rozdział III
Informacje o członkach stowarzyszenia.
§1
1. Członkiem Stowarzyszenia Wielbicieli Biegówek może być każdy, kto wyraża chęć przynależności i działania zgodnie z celami statutowymi.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wpierających,
§2
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna z kraju i za granicy, która złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach ujętych w art. 3 ust. 2 – Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Małoletni obywatel polski do lat 16-tu, który za zgodą prawnych opiekunów, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia bez prawa do głosowania w Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§3
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2) Korzystanie z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4) Zgłaszanie wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
5) Reprezentowanie przynależności do Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
2) Uczestniczeniu w walnych zebraniach członków.
3) Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4) Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
5) Regularne opłacenie składek, których wysokość ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§4
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2) Wykluczenia przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziesięć miesięcy.
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV
Informacje o władzach.
§1
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§2
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może decydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, poprzez głosowanie. W tym trybie można powołać maksymalnie do połowy składu pochodzącego z wyboru.
§3
1. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w skład, którego wchodzi Prezes Stowarzyszenia.
3. Prezesa z pośród Zarządu wybiera Walne Zebranie.
4. Komisja Rewizyjna składa się nie mniej niż 3 osoby, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) Być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać
z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2) Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3) Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.
§4
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2) Uchwalenie zmian statutu.
3) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8) Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
9) Wykluczenie członków Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
2) Realizowanie uchwał Walnego Zebranie.
3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6) Przyjmowanie członków Stowarzyszenia.
7) Wnoszenie wniosków do Walnego Zebrania o wykluczenie członka.
8) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
4) Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi.
5) Wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności.
6) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§5
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Jeśli na zebraniu nie ma wymagającej co najmniej połowy członków zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
5. W drugim terminie nie obowiązuje kworum.
6. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
3) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§6
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Zastępca prezesa.
2. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.

Rozdział V
Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał.
§1
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków wymienionych władz

Rozdział VI
Źródła majątku.
§1
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie.
2) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
2) Przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia albo podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku publicznego i o Wolontariacie.
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
§1
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes i jedna osoba z zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII
Zasady wprowadzania zmian w statucie.
§1
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów.

Rozdział IX
Sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
§1
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.